చెమ్కీల చీరలో సొగసులు చూపిస్తున్న మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా